หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับอนุบาล
  - โปรแกรมหลักสูตรทั่วไป
   
ระดับประถมศึกษา
  - โปรแกรมหลักสูตรทั่วไป
  - โปรแกรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( EC )
ระดับมัธยมศึกษา
  - โปรแกรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( EC )
  - โปรแกรมห้องเรียนกีฬา ( SP )
  - โปรแกรมห้องเรียนปกติเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( SMP )
  - โปรแกรมห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป ( TGP )