สมัครเรียนออนไลน์

 

   

 

Facebook Fanpage

 

 

 


ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนอมตวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน  สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500  โดย  นายหรู  อมตวงศ์  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ในระยะเริ่มแรกได้ไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดรัตนนิมิตเป็นที่ทำการสอน  เมื่อปี พ.ศ. 2503  กระทรวงศึกษาธิการได้ รับรองวิทยฐานะ  เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.  2520  นายหรู  อมตวงศ์   ถึงแก่กรรม  บุตรสาว คือ นางรัตนาภรณ์  สมบูรณ์  ได้รับโอนกิจการดำเนินการแทน  ปัจจุบัน โรงเรียนอมตวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่  4  ถนนประชาพัฒนา  ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  บนพื้นที่จำนวน  32  ไร่  เปิดสอน 3 ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา    ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  ปีการศึกษา  2543  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง  ปีการศึกษา  2546   ระดับก่อนประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2548  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  ปีการศึกษา  2550  และระดับก่อนประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2552

 

   อุดมการณ์ในการจัดตั้งโรงเรียน

          1)  เพื่อแบ่งเบารัฐพัฒนาการศึกษา
          2)  เพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
          3)  เพื่อเป็นอนุสรณ์ชีวิตครู
          4)  เพื่อเป็นกุศลวิทยาทาน
          5)  เพื่อพัฒนาอาชีพของบุคลากรในท้องถิ่น

             

   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

          1)  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2)  เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน  ให้แก่ผู้เรียน  ครู ผู้ปกครอง  และบุคลากรของโรงเรียน 
          3)  เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ชุมชน

 

 
 
พันธมิตร
   
   
       
 โรงเรียนอมตวิทยา AMATA WITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ติดต่อ : Tel : 043-491036   |   Email : info@amt.ac.th   |   Fackbook : โรงเรียนอมตวิทยา
Copyright © 2020 amt.ac.th, all rights reserved