สมัครเรียนออนไลน์

 

   

 

Facebook Fanpage

 

 

 


วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

ภายในปี 2560 โรงเรียนอมตวิทยา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วยทักษะชีวิต มีทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายทั้งวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นไทย มีภาวะผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยและยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแหล่งวิทยาการเพื่อชุมชนสู่ความเป็นสากล


คติพจน์ของโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ หมายถึง ผู้รู้ดี เป็น ผู้เจริญ


ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม
เรียนดี หมายถึง การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านพุทธพิสัย ให้เกิดการเรียนรู้ทุกด้าน มีการพัฒนาสติปัญญา โดยเน้นการเรียนให้ครบองค์ 4 คือ สุ จิ ปุ ลิ และเรียนรู้จากสภาพจริงจากธรรมชาติ จากแหล่งการเรียนรู้ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีความเข้าใจในทักษะกระบวนการ รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

กีฬาเด่น หมายถึง การพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย รักการออกกำลังกาย ไม่มั่วสุมในอบายมุข และสิ่งเสพติด โดยหันมาเล่นกีฬา รู้กฎ กติกาในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในที่สุดอาจจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในอนาคต เป็นการเน้นพัฒนาทางด้านทักษะนิสัย

มุ่งเน้นคุณธรรม หมายถึง การเน้นพัฒนาทางด้านจิตพิสัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาสติ อารมณ์ ให้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เสียสละ ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม มีกิริยามารยาทเรียบร้อย และมีความเป็นไทย

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน

ความรู้ดี มีจิตอาสา

"ความรู้ดี มีจิตอาสา" หมายถึง นักเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาองค์ความรู้ มีความสามารถในการนำสิ่งที่เข้าใจจากการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้ที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเป็นผู้ให้ เช่นสิง่ของ ทรัพย์สิน แรงกาย เวลา เผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ สานสายใยความผูกพันธ์


"โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ สานสายใยความผูกพันธ์" หมายถึง โรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีสติรู้คุณค่าของถิ่นกำเนิดภายใต้การดูลช่วยเหลือด้วยความใกล้ชิด

 

  

 

 
 
พันธมิตร
   
   
       
 โรงเรียนอมตวิทยา AMATA WITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ติดต่อ : Tel : 043-491036   |   Email : info@amt.ac.th   |   Fackbook : โรงเรียนอมตวิทยา
Copyright © 2020 amt.ac.th, all rights reserved