สมัครเรียนออนไลน์

 

   

 

Facebook Fanpage

 

 

 


พันธกิจ / เป้าหมาย

 

 

ภาระหน้าที่หรือภารกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสามารถเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และมีทักษะจำเป็นตามหลักสูตร

6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่และบุคลากรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติทำงาน

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา

9. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียน

10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาระดับชาติ ท้องถิ่น นโยบายโรงเรียนและความต้องการของผู้ปกครองในชุมชน

11. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้และนำแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหานวัตกรรม พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ทันสมัย

12. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สามารถนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย

13. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

14. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา จิตสาธารณะ มารยาท ความเป็นผู้นำ

15. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสามารถเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และมีทักษะจำเป็นตามหลักสูตร

6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. ครูปฏิบัติตนตามแบบครูยุคใหม่เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติทำงาน

8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา

9. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา

10. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาระดับชาติ ท้องถิ่น นโยบายโรงเรียนและความต้องการของผู้ปกครองในชุมชน

11. มีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอต่อการใช้และสามารถใช้แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีนวัตกรรม และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัย

12. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็งสามารถนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย

13. มีกิจกรรมให้ผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

14. มีกิจกรรมพิเศษให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา จิตสาธารณะ มารยาท ความเป็นผู้นำ

15. มีกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้สูงขึ้น

 

  

 

 
 
พันธมิตร
   
   
       
 โรงเรียนอมตวิทยา AMATA WITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ติดต่อ : Tel : 043-491036   |   Email : info@amt.ac.th   |   Fackbook : โรงเรียนอมตวิทยา
Copyright © 2020 amt.ac.th, all rights reserved