โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

      อักษรย่อของโรงเรียน

ใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า     ..    ซึ่งย่อมาจาก    โรงเรียนอมตวิทยา

              ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า  A.M.  ซึ่งย่อมาจาก  “AMATAWITTAYA SCHOOL

             สีประจำโรงเรียน  คือ สีขาว สีแดง

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  มีกริยามารยาทที่เรียบร้อย

สีแดง  หมายถึง  ความเป็นผู้นำที่เก่งกล้า และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นคูณ

หมายถึง   ความเป็นศิริมงคล  ค้ำจุน   กิจการของโรงเรียน ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า  

ความยั่งยืน ความมั่นคงสืบไป