ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
วันที่  8 ส.ค. 57                กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 18-20 ส.ค. 57           กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 1 - 5 ก.ย.  57           กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
วันที่ 1-2 ต.ค. 57              สอบปลายภาคเรียน ที่ 1  ปีการศึกษา 2557
วันที่ 3 ต.ค. 57                 กิจกรรมปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 14 ต.ค. 57               นักเรียนรับผลการเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557