สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
           อักษรย่อของโรงเรียน

ใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า     ..    ซึ่งย่อมาจาก    โรงเรียนอมตวิทยา

              ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า  A.M.  ซึ่งย่อมาจาก  AMATAWITTAYA SCHOOL

             สีประจำโรงเรียน  คือ สีขาว , สีแดง

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  มีกริยามารยาทที่เรียบร้อย

สีแดง  หมายถึง  ความเป็นผู้นำที่เก่งกล้า และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นคูณ

หมายถึง   ความเป็นศิริมงคล  ค้ำจุน   กิจการของโรงเรียน ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า  

ความยั่งยืน ความมั่นคงสืบไป