วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

          ภายในปี 2560 โรงเรียนอมตวิทยา เป็นสถานศึกษาท่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วยทักษะชีวิต มีทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายทั้งวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์  ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นไทย มีภาวะผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยและยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแหล่งวิทยาการเพื่อชุมชนสู่ความเป็นสากล

 

คติพจน์ของโรงเรียน
      สุวิชาโน   ภวํ  โหติ   หมายถึง  ผู้รู้ดี เป็น ผู้เจริญ         

 
ปรัชญาของโรงเรียน

        เรียนดี  กีฬาเด่น   มุ่งเน้นคุณธรรม

              เรียนดี   หมายถึง  การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านพุทธพิสัย ให้เกิดการเรียนรู้ทุกด้าน  มีการพัฒนาสติปัญญา  โดยเน้นการเรียนให้ครบองค์  4  คือ  สุ  จิ  ปุ  ลิ  และเรียนรู้จากสภาพจริงจากธรรมชาติ  จากแหล่งการเรียนรู้  จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  และมีความเข้าใจในทักษะกระบวนการ  รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

             กีฬาเด่น  หมายถึง  การพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย  รักการออกกำลังกาย  ไม่มั่วสุมในอบายมุข และสิ่งเสพติด  โดยหันมาเล่นกีฬา  รู้กฎ  กติกาในการเล่นกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ในที่สุดอาจจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในอนาคต  เป็นการเน้นพัฒนาทางด้านทักษะนิสัย

             มุ่งเน้นคุณธรรม  หมายถึง  การเน้นพัฒนาทางด้านจิตพิสัย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาสติ  อารมณ์  ให้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  เสียสละ  ตรงต่อเวลา  รู้จักหน้าที่  มีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  และมีความเป็นไทยอัตลักษณ์ของนักเรียน

              ความรู้ดี       มีจิตอาสา

           
              "ความรู้ดี  มีจิตอาสา" หมายถึง นักเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาองค์ความรู้ มีความสามารถในการนำสิ่งที่เข้าใจจากการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้ที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเป็นผู้ให้ เช่นสิง่ของ ทรัพย์สิน แรงกาย เวลา เผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

              โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ  สานสายใยความผูกพันธ์

           
              "
โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ  สานสายใยความผูกพันธ์หมายถึง โรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีความรู้ มีคุณธรรม และคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีสติรู้คุณค่าของถิ่นกำเนิดภายใต้การดูลช่วยเหลือด้วยความใกล้ชิด