พันธกิจ / เป้าหมาย
ภารกิจ (MISSION)

ภาระหน้าที่หรือภารกิจ (MISSION)

1.       ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสุนทรียภาพทางดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.       ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

3.       ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสามารถเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

4.       ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

5.       ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  ศิลปวัฒนธรรม  ดนตรี  กีฬา  และมีทักษะจำเป็นตามหลักสูตร

6.       ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7.       ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่และบุคลากรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติทำงาน

8.       พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา

9.       ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์  ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าโรงเรียน

10.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาระดับชาติ  ท้องถิ่น  นโยบายโรงเรียนและความต้องการของผู้ปกครองในชุมชน

11.   พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้และนำแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งจัดหานวัตกรรม  พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ทันสมัย

12.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สามารถนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย

13.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

14.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษด้านวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม  ดนตรี  กีฬา  จิตสาธารณะ  มารยาท  ความเป็นผู้นำ

15.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

4

 
     เป้าหมาย

1.       ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสุนทรียภาพทางดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.       ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

3.       ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสามารถเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

4.       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

5.       ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  ศิลปวัฒนธรรม  ดนตรี  กีฬา  และมีทักษะจำเป็นตามหลักสูตร

6.       ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7.       ครูปฏิบัติตนตามแบบครูยุคใหม่เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติทำงาน

8.       โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา

9.       โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา

10.   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาระดับชาติ  ท้องถิ่น  นโยบายโรงเรียนและความต้องการของผู้ปกครองในชุมชน

11.   มีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอต่อการใช้และสามารถใช้แหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งมีนวัตกรรม  และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัย

12.   มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็งสามารถนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย

13.   มีกิจกรรมให้ผู้เรียน  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

14.   มีกิจกรรมพิเศษให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายด้านวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม  ดนตรี  กีฬา  จิตสาธารณะ  มารยาท  ความเป็นผู้นำ

15.   มีกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้สูงขึ้น