ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรมคิดอายุนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.72 KB 150
โครงการนักเรียนอัจฉริยะ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 390
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.27 KB 229
ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.9 KB 185
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.21 KB 186
ปฎิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.81 KB 248
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.28 KB 338
ไฟล์คะแนน ยังไม่สมบูรณ์ 324
ประกาศ
ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.18 KB 100
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.2 KB 526
เอกสารประชาสัมพันธ์เรียนพิเศษ ช่วงซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.82 KB 665
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.36 KB 236
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.75 KB 245
เอกสารการเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 574.5 KB 326
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.63 KB 512
ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร Word Word Document ขนาดไฟล์ 27.51 KB 1063
ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.06 KB 553
การสร้างงานต่างๆ Microsoft publisher 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 324
ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Publisher 2007 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 2995
กิจกรรมที่ 2 ประจำหน่วยที่ 1 Hot!! Word Document ขนาดไฟล์ 14.82 KB 727
กล่องเครื่องมือ โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.11 KB 655
ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.01 MB 412
หน่วยที่ 1 เรื่อง ซอฟต์แวร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.99 MB 822
แบบทดสอบก่อนเรียนคอมฯ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.14 KB 828
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1
ตัวอย่าง e-book 6864
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.57 KB 21019
การเขียนโปรแกรมดวย Microsoft Visual Studio 2010 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 824.08 KB 28441
Visual Basic 2010 Express Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 2659
การพัฒนาโปรแกรมภาษาซี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.63 KB 303
ใบความรู้หน่วยที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.49 KB 486
หน่วยที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา Unkown Document ขนาดไฟล์ 618.61 KB 706
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.65 KB 1079
เอกสารสำหรับครู
ใบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 69
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่2_2559 update10.3.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.73 KB 99
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 246.56 KB 105
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 492.5 KB 134
กรอกเกรดโรงเรียนอมตวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 527.19 KB 153
หน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 160
ปกหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 167
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู57(แยกภาคเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 246.7 KB 148
ตัวอย่างโครงการจัดกระบวนการรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 361
ตัวอย่างโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้(ส่วนหน้า) Word Document ขนาดไฟล์ 105.11 KB 186
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนและใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2559
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 131
ใบรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 111
ห้องเรียนพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 107
โครงการนักเรียนอัจฉริยะ59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.58 KB 146
EC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 114
ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนอมตวิทยา
รายชื่อนักเรียน 2/2559 - วันที่ 23/11/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.38 KB 137
รายชื่อนักเรียน 2/2559 - วันที่ 08/11/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 230.94 KB 122
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 04/10/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.32 KB 126
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 23/9/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.78 KB 130
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 28/7/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 658 KB 191
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 7/7/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 654.5 KB 151
เอกสารการประเมินตนเองของครู
เกณฑ์การประเมินตนเองของครู 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.74 KB 125