ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรมคิดอายุนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.72 KB 144
โครงการนักเรียนอัจฉริยะ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.5 KB 385
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.27 KB 225
ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.9 KB 181
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.21 KB 184
ปฎิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.81 KB 244
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.28 KB 329
ไฟล์คะแนน ยังไม่สมบูรณ์ 318
ประกาศ
ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.18 KB 96
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.2 KB 522
เอกสารประชาสัมพันธ์เรียนพิเศษ ช่วงซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.82 KB 663
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.36 KB 233
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.75 KB 241
เอกสารการเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 574.5 KB 321
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.63 KB 508
ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร Word Word Document ขนาดไฟล์ 27.51 KB 1025
ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.06 KB 538
การสร้างงานต่างๆ Microsoft publisher 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 319
ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Publisher 2007 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 2954
กิจกรรมที่ 2 ประจำหน่วยที่ 1 Hot!! Word Document ขนาดไฟล์ 14.82 KB 723
กล่องเครื่องมือ โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.11 KB 652
ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.01 MB 406
หน่วยที่ 1 เรื่อง ซอฟต์แวร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.99 MB 813
แบบทดสอบก่อนเรียนคอมฯ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.14 KB 826
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1
ตัวอย่าง e-book 6785
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.57 KB 20994
การเขียนโปรแกรมดวย Microsoft Visual Studio 2010 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 824.08 KB 28414
Visual Basic 2010 Express Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 2654
การพัฒนาโปรแกรมภาษาซี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.63 KB 299
ใบความรู้หน่วยที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.49 KB 484
หน่วยที่ 2.1 การเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา Unkown Document ขนาดไฟล์ 618.61 KB 704
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.65 KB 1060
เอกสารสำหรับครู
ใบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 64
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่2_2559 update10.3.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.73 KB 95
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 246.56 KB 103
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 492.5 KB 129
กรอกเกรดโรงเรียนอมตวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 527.19 KB 151
หน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 159
ปกหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 165
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู57(แยกภาคเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 246.7 KB 145
ตัวอย่างโครงการจัดกระบวนการรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 358
ตัวอย่างโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้(ส่วนหน้า) Word Document ขนาดไฟล์ 105.11 KB 183
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนและใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2559
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 127
ใบรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 108
ห้องเรียนพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 102
โครงการนักเรียนอัจฉริยะ59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.58 KB 144
EC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 112
ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนอมตวิทยา
รายชื่อนักเรียน 2/2559 - วันที่ 23/11/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 242.38 KB 134
รายชื่อนักเรียน 2/2559 - วันที่ 08/11/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 230.94 KB 120
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 04/10/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.32 KB 123
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 23/9/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.78 KB 127
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 28/7/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 658 KB 190
รายชื่อนักเรียน 1/2559 - วันที่ 7/7/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 654.5 KB 151
เอกสารการประเมินตนเองของครู
เกณฑ์การประเมินตนเองของครู 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.74 KB 123