โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

EXCELLENCE CLASSROOM (EC)


เรียนวิชาเพิ่มเติมพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ ค่ายวิทย์ ค่ายคณิต ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน กิจกรรบรรยายพิเศษ ฯลฯ

มีห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานห้องเรียนยุคใหม่