กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนิต ห้าวหาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุรจิต บูรภักดิ์

นางสาวอุไร พักลา

นายธิษกานต์ นามวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกัลยาณี ปุราโต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศิวรินทร์ อินสูงเนิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3