กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนกร ตราครบุรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสัญญา กระจ่างวงค์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเบญจรัตน์ จันทะรัง

นายประดิษฐ์ ปัตตานี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายคมเพชร มาสุข
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววรรณวิษา กูลแดง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสรัญญู สาธุ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศรัญญา ไสวดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2