กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยเอกศรายุทธ จันทร์สว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัยรัตน์ สิทธิบุรี

นายสมบูรณ์ อุบลบาล

นายยงยุทธ ชำนาญกิจ

นายมารุต ภูบาลชื่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสำอางค์ มีไธสง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวยุพากร ฉายแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวัชรวิทย์ ไชยแสง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายอรรคพล แสนพิพิธ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนงลักษณ์ แก่นพรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6