กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภูวนัยญ์ ไกรยะแจ๋ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิดาภา ถ้วยแก้ว

นายบุญมี เทวหา

นายทศพร ชาวนาฮี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวภควดี มาตย์นอก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

สิบเอกจักรพันธ์ พิมหา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศรัญญา ทองศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววรรณวิภา เผือดรอด