คณะครูระดับก่อนประถมศึกษา

นางธัญนันท์ จงเทพ
หัวหน้าระดับก่อนประถมศึกษา

นางสาวอารีรัตน์ ปุปผามาลา
หัวหน้างานวิชการ

นายนันทวัฒน์ บุญไธสง
หัวหน้างานธุรการ / หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวอัมพร คุณล้าน
หัวหน้างานบุคลากร

นางไพรวัลย์ จันทา
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางลำไย คันทรง
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวมลัยพร ชิดนอก
ผู้ช่วยงานวิชาการ

นางสาวจิราพร ตะวงษ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนิภาพร แก้ววิเศษ
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางอมรรัตน์ บรรยงค์

นางสาววันนา กลางสวัสดิ์

นางจันทร์จิรา ปวงประชัง

นางสาวชญาดา ชำนาญสิงห์