คณะครูระดับประถมศึกษา

นางลดาวัลย์ สมอนา
หัวหน้าระดับประถมศึกษา

นางเสาวนีย์ หมื่นไธสง
ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษา

นายนิสิต ประภาวสิทธิ์
รองหัวหน้าระดับประถมศึกษา/หัวหน้าฝ่ายแผนและพัฒนา

นางเรียบ กล่อมฤทธิ์
ที่ปรึกษางานบริหารทั่วไป

นางสิรินันท์ ราชเสนา
หัวหน้าวิชาการ

นายคำพันธ์ ตุละพิภาค
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายสุรศักดิ์ ศักดิ์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางเกศรา นาสังข์
งานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวปองทิพย์ ภาแก้ว
หัวหน้างานธุรการและพัสดุ

นางสาวสมฤดี คำชมพู
รองหัวหน้าวิชาการ

นางสาวดวงพร ทองระย้า
ทะเบียนย้ายเข้าและกิจการนักเรียน

นางสาวยุวลี ชาภูคำ
ทะเบียนย้ายออกและกิจการนักเรียน

นายวีระพงษ์ ลาวัลย์
งานกิจการนักเรียนและปฏิคม

นางสาวภัสราภรณ์ ดาวะดึง
งานสารบัณและงานปฏิคม

นางสาวธันยาภรณ์ ตรวจงูเหลืม
งานประชุมต่างๆและงานปฏิคม

นางสาวกรรณิกา พลไธสง
งานพัสดุและปฏิคม

นางสาวเบณจภรณ์ ศรีโนนม่วง
งานอนามัยและงานปฏิคม

นางสาวแคทรียา ศรีสุวงศ์
ผู้ช่วยฝ่ายแผนและพัฒนา

นายพิริยพงศ์ ตุ้มไธสง
ฝ่ายอาคารและสถานที่

นายหฤทธิ์ ชาสำโรง
งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

นายวิวัฒน์ชัย ธงภักดี
งานสัมพันธ์ชุมชน

นางสุธีรา มิสา
งานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวชลลดา สาโคตรวัน
งานสัมพันธ์ชุมชน