กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัครวุฒิ หลงศรีภูมิ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฑีฆายุ บูรภักดิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิสิษฐ์ นันทะเสน

นายชัดชัย อินธิแสน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5