กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวิตรี พรมศรีแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธาดา เจริญสว่าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3