กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอดุลย์ ไชยเสนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิติกร แสวงหา

นางสาวมณีกาญจน์ เหล็กกล้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4