กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอภิชัย สนอุป

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรังศินี กฤตเวทิน

นางพรอนงค์ พรมสุบรรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

Mr. Patrick Kyeremateng