โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาห้องเรียนปกติเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

SCIENT-MATHS PROGRAM (SMP)


เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างเข้มข้น มีโปรแกรมสื่อเสริมหลักสูตร เรียนจากครูที่มีคุณภาพ

เรียนวิชาเสริมพิเศษตามความสนใจ และความถนัด

ได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดีในการให้คำปรึกษาเพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา