โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาห้องเรียนกีฬา

SPORT PROGRAM (SP)


เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ มีระเบียบวินัย มีทักษะทางกีฬา

สามารถนำประสบการณ์ รวมทั้งผลงานทางกีฬา ไปสู่การศึกษาต่อสถาบันทางพละศึกษา

เตรียมพร้อมทางร่างกายเพื่อึกษาต่อสถาบันตำรวจ-ทหาร หรือระดับอุดมศึกษาที่รับผลงานทางกีฬาโดยเฉพาะ