โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาห้องเรียนโปรแกรมหลักสูตรทั่วไป

TALENT GENERAL PROGRAM (TGP)


เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างเข้มข้น เรียนจากครูที่มีคุณภาพ

เรียนวิชาเสริมพิเศษตามความสนใจ และความถนัด

ได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดีในการให้คำปรึกษาเพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา